หน้าแรก » รายการสินค้า » ประวัติและข้อมูลของบริษัท ข้อมูลสมาชิก  
ข้อมูลบริษัท
ประวัติ&ข้อมูลของบริษัท
พันธกิจของบริษัท
รายชื่อนักวิชาการ
ที่อยู่ของบริษัท
ติดต่อเรา
หมวดสินค้า
07ระดับประถมศึกษา-> (139)
31ระดับปวช-> (312)
71ระคับปวส.-> (119)
13ระดับมัธยมศึกษา-> (357)
02ระดับก่อนปฐมวัย-> (4)
03ระะดับปฐมวัย-> (138)
ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ-> (4)
สื่อการเรียนการสอน-> (167)
สินค้าใหม่ มีต่อ
09.นิทานพื้นบ้านเมียนมาร์ เรื่อง พระราชาเสวยแกลบ
09.นิทานพื้นบ้านเมียนมาร์ เรื่อง พระราชาเสวยแกลบ
45.00บาท
ค้นหาสินค้า
 
ค้นหาสินค้า
ค้นหาแบบละเอียด
 ประวัติและข้อมูลของบริษัท ประวัติและข้อมูลของบริษัท
  
  
 
        จากประสบการณ์ในงานด้านการสอนของ อ. โสภณ เสือพันธ์ ซึ่งเป็นอาจารย์สอนนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดกรมอาชีวศึกษา ทำให้ทราบถึงปัญหาการศึกษาในยุคนั้น การจัดการการศึกษาขาดแคลนวัสดุตำราเรียน
สื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยสนับสนุนการศึกษา จากความตั้งใจในการเขียนตำราเรียนเล่มแรกคือ วิชาความปลอดภัย
ในยุคนั้นยังไม่มีสำนักพิมพ์เป็นของตนเอง ยังไม่มีบุคลากรทุกอย่างต้องดำเนินการด้วยตนเองด้วยวิสัยทัศน
ที่กว้างไกล ในปี พ.ศ.2534 จึงได้จัดตั้งสำนักงานขึ้น และขอจดทะเบียนเป็นบริษัทโดยใช้ชื่อว่า
บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การผลิตตำราเรียนไม่ง่ายอย่างที่คิดมีอุปสรรค
และปัญหามากมาย ทั้งด้านบุคลากร การบริหารจัดการ และยังขาดเทคนิค เทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการ
ทำงานที่ทุ่มเท ความพยายามที่จะเสริมสร้างคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ และจากการได้รับการสนับสนุน
จากทุก ๆ ท่านปัจจุบันบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ได้เติบโตและขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้
                    1. สำนักงานฝ่ายวิชาการ
                    2. สำนักงานฝ่ายการตลาด
                    3. สำนักงานฝ่านผลิตและจัดส่ง
       สำนักงานฝ่ายวิชาการตั้งอยู่เลขที่ 87/122 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ เป็นสำนักงานที่เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการของบริษัท และเป็นสถานที่รวมสื่อการเรียนรู้ทุกประเภท
ของบริษัท ผู้สนใจสามารถใช้บริโภค และสอบถามรายละเอียดได้ทุกวัน
       สำนักงานฝ่ายการตลาด,สำนักงานฝ่ายผลิตและจัดส่งมีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ เศษ ตั้งอยู่เลขที่ 69/104
หมู่ 1 ซอยพระแม่การุณย์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กระบวนการผลิตหนังสือของสำนักพิมพ์เอมพันธ์
ได้เริ่มต้นจาก.สำนักงานฝ่ายวิชาการด้วยการประสานงานของผู้เขียน,ผู้ตรวจ,บรรณาธิการ แต่ละสาระการเรียนรู้
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการรับรองคุณสมบัติจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมกับการทำความเข้าใจของหลักสูตรอย่างถ่องแท้และมีความเข้าใจที่ตรงกัน เมื่อผู้เขียนส่งต้นฉบับ
ให้กับสำนักพิมพ์ ก็เริ่มจัดทำต้นฉบับ โดยมอบให้เจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย ดำเนินการ เช่น พิมพ์,จัดหน้า,วาดรูป,
จัดทำอาร์ดเวิร์ก,พิสูจน์อักษร จนถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็จะส่งเข้า
เครื่องปริ้นฟิล์มจากนั้นแผ่นฟิล์มจะถูกนำไปยังสำนักงานฝ่ายผลิตเพื่อทำเป็นเพลทเตรียมพร้อมสำหรับ
การพิมพ์ต่อไป ปัจจุบันบริษัทมีเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยอยู่หลายขนาด เพื่อการผลิตหนังสือเรียนทุกชนิด
ทั้งระบบ 4 สี , 2 สี สามารถรองรับงานพิมพ์ได้ทุกขนาดตามความเหมาะสมของแต่ละชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเสร็จจากกระบวนการพิมพ์ หนังสือจะถูกส่งไปยังเครื่องพับและเก็บเล่มการเข้าเล่ม หรือเข้าปกจัดทำได้ 2 วิธี คือ
                    1. แบบเย็บเล่มด้วยลวดเย็บเหมาะสำหรับหนังสือที่ไม่หนามาก
                    2. เข้าเล่มด้วยวิธีที่ไสสันกาวเหมาะสำหรับหนังสือเรียนที่มีขนาดหนา เพื่อทำให้หนังสือมีความทนทานไม่แตกแยกออกจากเล่ม
       ด้วยกระบวนการผลิตที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน ทำให้บริษัทผลิตหนังสือที่มีคุณภาพในราคาถูก และทันต่อความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ หนังสือของบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด มีหลากหลายสำหรับทุกระดับการเรียนรู้ โดยแรกเริ่มเราได้ดำเนินการผลิตตำราเรียนระดับอาชีวะศึกษา ทั้งระดับปวช.และปวส. ทั้งสายพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม หมวดวิชาพื้นฐาน ,หมวดวิชาชีพเฉพาะ,หมวดวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ จนปัจจุบันเรามีหนังสือมากกว่า 300 วิชา ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งภาครัฐบาล และเอกชน จากความสำเร็จและพัฒนาการผลิตหนังสือในระดับอาชีวะศึกษาบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ ได้ตระหนักว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรเริ่มต้นจากระดับฐานราก และตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 จึงทำให้บริษัทผลิตสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัยขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐการผลิตหนังสือระดับปฐมวัย แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
                    1. ระดับชั้นปีที่ 1
                    2. ระดับชั้นปีที่ 2
                    3. ระดับชั้นปีที่ 3
       โดยมีหนังสือระดับชั้นละ 8 เล่ม หนังสือทุกเล่มเขียนตรงตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากหนังสือดังกล่าวแล้วยังได้ผลิตแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กสามารถเข้าเรียนได้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ต่อไป เมื่อการจัดการเรียนรู้มีความต่อเนื่องและมีการจัดการบูรณาการณ์ บริษัทได้ผลิตสื่อการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 2 ช่วงชั้น คือ
                    1. ช่วงชั้นที่ 1 : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
                    2. ช่วงชั้นที่ 2 : ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
       และบริษัทยังดำเนินการผลิตในระดับมัธยมศึกษาต่อไป ในปี พ.ศ.2548 การผลิตหนังสือเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของบริษัทและผ่านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพสื่อจากสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษาตามประเภทของสาระการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและได้รับใบอนุญาติให้พิมพ์ลงบนหลังปก สามารถใช้ในสถานศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป นอกจากการผลิตตำราเรียน บริษัทยังมีแผนกผลิตสื่อการเรียนการสอน ทำการผลิตสื่อต่าง ๆ อาทิ เช่น แผ่นใส 4 สี,เทปคลาสเซ็ท วีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในแต่ละปีพนักงานของบริษัทจะเข้าพบลูกค้า ในแต่ละสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือในรายวิชาต่าง ๆ รับฟังปัญหา และข้อคิดเห็นในแต่ละรายวิชามอบใบสั่งซื้อพร้อมทั้งตัวอย่างหนังสือเรียนที่เสร็จสมบูรณ์ การสั่งซื้อหนังสือและสื่ออื่น ๆ ของบริษัทลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด คอยรับการสั่งซื้อ และจดบันทึกใบสั่งซื้อ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ ปฎิบัติงานทุกวันไม่เว้น เมื่อได้รับใบสั่งซื้อแล้ว แผนจัดส่งจะทำการจัดแยกหนังสือลงกล่อง บรรจุหีบห่ออย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความเสียหาย ระหว่างการจัดส่ง การขนส่งของบริษัทกระทำได้อย่างรวดเร็วหลังจากลูกค้าสั่งซื้อแล้ว พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าภายในเวลา 3-7 วัน ลูกค้าก็จะได้รับสินค้า การขนส่งของบริษัทจัดส่งได้หลายทาง แต่ที่รวดเร็วและสะดวกก็คือจัดส่งด้วยรถบรรทุกของบริษัทโดยตรง ทั่งรถบรรทุกขนาดเล็ก และรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือการขนส่งทาง รสพ. การศึกษาในปัจจุบัน สถานศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการประเมิณการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชนหรือเรียกโดยทั่วไปว่า สมศ. ซึ่งมีหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษา และตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาทั่วประเทศ ดังนั้นบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด จึงจัดตั้งหน่วยงานประเมินภายนอกเป็นนิติบุคคลโดยใช้ชื่อว่า บริษัทเอมพันธ์ประเมินคุณภาพสถานศึกษา จำกัด หน่วยงานประเมินภายนอก มีหน้าที่คัดเลือกสรรหาบุคคลากร เข้ามาร่วมเป็นผู้ประเมิน เพื่อรับใบรับรองจาก สมศ. ในการไปประเมินสถานศึกษา ปัจจับันบริษัทเอมพันธ์ประเมินคุณภาพสถานศึกษา จำกัด มีผู้ที่ สมศ. ให้การรับรองเป็นผู้ประเมินแล้ว 45 คน และรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. ภายในช่วงปีการศึกษา 2545 -2546 ประเมินคุณภาพสถานศึกษาไปแล้วกว่า 300 โรงเรียน บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์จำกัด ไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว เพราะการพัฒนาที่เป็นระบบ ต้องเริ่มจากภายในองค์กรของบริษัท จึงได้จัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในหลาย ๆ ด้าน อาทิ เช่น
                     1. พัฒนาในด้านร่างกาย : การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา เป็นการสันานาการเพื่อคลายความเครียดหลังจากการทำงานอย่างเมื่อยล้า ทำให้เกิดความสนุกสนาน สามัคคี ภายในบริษัทสร้างความกลมเกลียว กระชับความสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมหลักที่บริษัทจัดให้พนักงานได้ร่วกิจกรรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
                     2. พัฒนาด้านอารมณ์,จิตใจ : การทำบุญเลี้ยงพระ ฟังธรรม ถือเป็นกิจที่พุทธศาสนิกชนต้องปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงาน และบุคคลากรของบริษัทเป็นการขัดเกลาจิตใจให้แจ่มใส ไม่ขุ่นมัว,เศร้าหมอง อันเป็นหนทางในการดำรงชีวิต พัฒนาด้านสังคม การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม การศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่จะสร้างคน การให้ทุนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา หรือสนับสนุนสถานศึกษา ด้านกีฬา , ดนตรี หรืออื่น ๆ        สำนักพิมพ์ได้แสดงความจำนงค์ ให้การสนับสนุนตามที่สถานศึกษาขอความอนุเคราะห์ ซึ่งปีหนึ่ง ๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท พัฒนาด้านสติปัญญาเพื่อให้งานวิชาการ และงานทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดหาวิทยากรเสริมความรู้ ให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยระยะเวลา 12 ปี จากปี 2534 จนถึงปัจจุบันบริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาด้วยดี และยังคงดำเนินงาน ความเอาใจใส่ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างจริงจังเพื่อเป็นส่วนร่วมของการพัฒนาการศึกษาของชาติด้วย จากความอุปการะของครู-อาจารย์ ทำให้บริษัทสำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความมั่นคง แข็งแกร่ง ตรงกับปณิธานกล่าวไว้ 4 ประการ
                    1. หลักแห่งคุณวุฒิ
                    2. หลักแห่งคุณธรรม
                    3. หลักแห่งคุณภาพ
                    4. หลักแห่งการให้ความรู้
        โดยบริษัทจะพัฒนาต่อไปอย่างมาหยุดยั้ง ดั่งปรัชญาที่กล่าวว่า “มุ่งมั่น สรรสร้าง หนังสือดี ราคาถูก”
 
สินค้าขายดี
01.04.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 2
02.08.สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 2
03.ASEAN Studies อาเซียนศึกษา
04.01.เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เล่ม 1
05.02.ฟัง พูด อ่าน เขียนเรียนสนุกกับคณิตศาสตร์ เล่ม 2
06.04.เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เล่ม 2
07.05.พฤติกรรมผู้บริโภค(มีแผนฯพร้อมซีดี)
08.06.ธรรมชาติรอบตัว เล่ม 2
09.06.ฟัง พูด อ่าน เขียนเรียนสนุกกับภาษาอังกฤษ เล่ม 2
10.07.สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เล่ม 1
ความคิดเห็น มีต่อ
11.สุขศึกษา 2 (4สี)
ต้องการสั่งซื้อ 1 เล่มด่วนเลยค่ะ ต้องทำยังไงบ้าง-
คะ ..

2 จาก 5 ดาว!
   
   19 กันยายน, 2014  
  8129306 หน้าถูกแสดงตั้งแต่ 15 กรกฎาคม, 2006  
Copyright © 2003 osCommerce
Powered by osCommerce
osCommerce